Algemeen

Dit privacy beleid regelt de verwerking van jouw persoonsgegevens als een onderdeel van je gebruik van onze website en de diensten die via de website aanbieden. Deze verwerking wordt uitgevoerd door Volta vzw met zetel te Marlylaan 15/8 bus 2, 1120 Brussel en ondernemingsnummer BE 0457 209 993.

Door het gebruik van onze website en de diensten, erken je dat je dit Privacy beleid goed hebt gelezen en je hiermee instemt. Wij mogen dit privacy beleid regelmatig wijzigen volgens ons eigen inzicht. Die wijziging zullen we dan via de website bekendmaken.

Hou er rekening mee dat er ook zogenaamde ‘cookies’ of gelijkaardige technologie kunnen worden geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die geplaatst worden op de harde schijf van je computer (of ander toestel), en die bepaalde informatie bevatten, waaronder soms persoonsgegevens. Voor meer informatie betreffende het gebruik van die cookies, gelieve dan onze cookie policy te lezen.

Deze Privacy Policy werd het laatst bijgewerkt op 27/09/2018.

Welke gegevens verzamelen en wanneer?

Wanneer je onze websites gebruikt, verwerken we persoonsgegevens die op jouw betrekking hebben. 

We verzamelen jouw gegevens onder andere op de volgende momenten. Wanneer je:
• een gebruikersaccount aanmaakt;
• ons contactformulier invult;
• deelneemt aan wedstrijden; 
• je je inschrijft op onze nieuwsbrief.

We verzamelen dan gewone gegevens zoals je naam, adres, contactgegevens, enz.

Als je jonger bent dan 13 we verzamelen enkel je gegevens als wij hiervoor de toestemming van je ouders hebben gekregen. Als je aanduidt dat je de toestemming van je ouders hebt mogen wij ervan uit gaan dat dit daadwerkelijk zo is.

Als je echter als ouder ontdekt hebt dat je kind jonger dan 13 gegevens heeft doorgegeven op onze website en je hier niet mee akkoord gaat, contacteer ons dan graag via privacy@volta-org.be.
In principe verkrijgen wij deze persoonsgegevens rechtstreeks van jou. Als je ervoor kiest om je te registreren via een social mediaaccount (bijvoorbeeld Facebook), worden deze gegevens verzameld via dat social media profiel. Wij raden je daarom aan om ook de privacy policy van je social media serviceprovider te raadplegen om na te gaan welke gegevens door jouw social media service provider worden verwerkt. Wij sturen ook geen van de persoonlijke gegevens die je via de website verstrekt door aan providers van social media, tenzij je hiermee instemt. Naast de bovengenoemde doeleinden kunnen wij jouw persoonlijke gegevens ook verwerken:

 1. Om je op een gepersonaliseerde en efficiënte manier te voorzien van de informatie over producten en diensten die je aanvraagt, hetzij via de website, e-mail, telefoon of social mediakanalen.
 2. Om je te kunnen voorzien van gerichte communicatie, promoties, aanbiedingen en andere advertenties van ons of onze geselecteerde partners. Hiervoor zullen wij altijd je voorafgaande toestemming vragen. 
 3. Voor het uitvoeren van statistische analyses om onze website te verbeteren, of het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten.
 4. Om te verstrekken aan een financiële instelling of betalingsdienstaanbieder, om jouw financiële instelling en de betalingsdienstaanbieder in staat te stellen aan hun wettelijke verplichtingen te voldoen.
 5. Om over te dragen aan de politie of de gerechtelijke autoriteiten als bewijs van mogelijke misdrijven of indien er gegronde verdenkingen bestaan van een onrechtmatige daad of misdrijf door je gepleegd door middel van jouw registratie bij of gebruik van de website of de diensten.
 6. In het kader van een mogelijke fusie met, overname van/door of splitsing door een derde partij, zelfs indien die derde zich buiten Europa bevindt.

Als en wanneer jou registratie op de website of gebruik van de website of diensten kan worden beschouwd (a) als een schending van de voorwaarden of de intellectuele eigendomsrechten of enig ander recht van een derde partij, (b) een bedreiging voor de veiligheid of integriteit van de diensten, (c) een gevaar voor de website of diensten of systemen van ons of van onze onderaannemers als gevolg van virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware, of enige andere vorm van kwaadaardige code, of (d) op welke manier dan ook illegaal of onrechtmatig, discriminerend of beledigend is, mogen wij je gegevens verwerken in het belang van onszelf, onze partners of derden.

Met wie delen we je gegevens?

Wij verzenden jouw persoonsgegevens niet op een identificeerbare manier naar derden als dit niet nodig om onze diensten te verlenen, zonder jouw uitdrukkelijke toestemming daartoe. 
Wij kunnen een beroep doen op externe verwerkers om je de website te kunnen aanbieden. Wij zorgen ervoor dat deze derde verwerkers jouw persoonsgegevens alleen namens ons, en op schriftelijke instructie van ons, mogen verwerken. Wij garanderen dat alle externe verwerkers met de nodige zorgvuldigheid worden geselecteerd zodat wij kunnen rekenen op de veiligheid van jouw persoonsgegevens.

Waar verwerken we je gegevens?

Wijzelf en onze externe verwerkers zullen je persoonsgegevens alleen binnen Europa verwerken.
Wij kunnen je geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overdragen aan organisaties buiten Europa. Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, zullen wij ervoor zorgen dat er passende waarborgen zijn om de veiligheid en integriteit van jouw persoonlijke gegevens te garanderen.
Als er een overdracht van jouw persoonsgegevens en/of geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens plaatsvindt, wordt het volgende wettelijke beschermingsmechanisme ingevoerd:

Welke

Land buiten Europa

Wettelijke doorgiftemechanisme

Google Analytics

YouTube

USA

USA

EU – US Privacy Shield

EU – US Privacy Shield

Hoe verwerken

Wij zullen ons uiterste best doen om alleen de persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de in deze Privacy Policy vermelde doeleinden te bereiken. Wij zullen jouw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier verwerken. Wij zullen ons uiterste best doen om de persoonsgegevens juist en up-to-date te houden.

Jouw persoonsgegevens worden alleen verwerkt zolang als nodig is om het voormelde doel te bereiken of tot het moment waarop je jouw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Hou er rekening mee dat de intrekking van de toestemming kan betekenen dat je niet langer in staat bent om de website en of onze diensten geheel of gedeeltelijk te gebruiken. Als je je bij onze website hebt geregistreerd, zullen wij jouw persoonsgegevens verwijderen als je je profiel verwijdert, tenzij een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel ons dat zou verhinderen.

Wij zullen de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw persoonsgegevens veilig te houden tegen ongeoorloofde toegang of diefstal en tegen onopzettelijk verlies, manipulatie of vernietiging. Toegang door ons personeel of personeel van onze externe verwerkers is alleen mogelijk op als zij dit dienen te weten en is onderworpen aan strikte geheimhoudingsverplichtingen. Je begrijpt echter dat de zorg voor veiligheid en beveiliging slechts inspanningsverplichtingen naar beste vermogen zijn, die nooit kunnen worden gegarandeerd.

Wat zijn je rechten?

Je hebt het recht om toegang te vragen tot alle persoonsgegevens die wij over jouw verwerken. Als je zo’n verzoeken indient enkel met oog op het veroorzaken van overlast of schade voor ons, dan worden echter niet behandeld.

 1. Je hebt het recht om te vragen dat alle persoonsgegevens die onjuist of onnauwkeurig zijn, kosteloos te laten gecorrigeerd. Als je je hebt geregistreerd op onze website, kan je veel van deze gegevens zelf corrigeren via jouw profiel.
 2. Je hebt het recht om je eerder gegeven toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in te trekken. Je kan je toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar privacy@volta-org.be, of door je profiel te verwijderen (indien van toepassing).
 3. Je hebt het recht om te vragen dat persoonsgegevens met betrekking tot jouw worden verwijderd als deze niet langer nodig zijn voor de vermelde doeleinden. Je dient er wel rekening mee te houden dat een verzoek tot verwijdering door ons zal worden beoordeeld.
 4. In de plaats van verwijdering kan je ook vragen dat wij de verwerking van je persoonsgegevens beperken indien (a) je de juistheid van die gegevens betwist, (b) de verwerking onwettig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de genoemde doeleinden, maar je ze nodig hebt om jezelf te verdedigen in gerechtelijke procedures.
 5. Je hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens indien je kan aantonen dat er ernstige en gerechtvaardigde redenen zijn daarvoor. Als het echter direct marketing betreft, heb je het recht je kosteloos en zonder rechtvaardiging te verzetten tegen een die verwerking.
 6. Wanneer je persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming of op basis van een contract en de verwerking met geautomatiseerde middelen gebeurt, heb je het recht om de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en, indien technisch mogelijk. Wij zullen beoordelen of dit technisch mogelijk is. 
 7. Als je een van deze rechten wil uitoefenen stuur dan graag een e-mail sturen naar privacy@volta-org.be. In dit verzoek moet duidelijk worden vermeld welk recht je wenst uit te oefenen en waarom. Het moet ook gedateerd en ondertekend zijn en vergezeld gaan van een bewijs van jouw identiteit. Wij zullen je dan onmiddellijk op de hoogte stellen van de ontvangst van dat verzoek. Indien de aanvraag gegrond blijkt te zijn, zullen wij deze zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van de aanvraag behandelen. 
 8. Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door ons, kan je altijd contact met ons opnemen via het e-mailadres privacy@volta-org.be. Blijf je ontevreden over ons antwoord, dan staat het je vrij om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Ga voor meer informatie naar https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.